biàn
өзгеріс жасау, өзгертіп жіберу, өзгеріс енгізу, өзгере қалу, айналып кету, айнып қалу, бұзыла қалу, ауыса қою, өзгеру, өзгерту, бұрылу, бұрылту, құбылу, құбылту, айналу, айналдыру, айну, бұзылу, ауысу, ауыстыру, өзгеріс, бұрылыс, құбылыс, дүрбелең, бүлік

变兵 — бүлікші әскер, бүлікші қосын

天气变了 — күн райы бұзылып барады

情况变了 — жағдай өзгеріп кетті

变农业国为工业国 — ауыл шаруашылығындық мемлекетті өнеркәсіпті мемлекетке айналдыру керек

政变 — өкімет өзгерісі, сайысы өзгеріс, төңкеріс

变通 — сәйкестіру, құбылту, бейімдеу, ыңғайластыру, өзгерту

变卦 — айнып қалу, уәдесінен тану, сөзінен қайту, сөзінен тану, танып алу


汉哈简明辞典 (Қытайша-қазақша қысқаша сөзді). 2014.

Look at other dictionaries:

 • — (sinogramme) Pour les articles homonymes, voir Biàn. Biàn est la traduction en pinyin des caractères chinois traditionnel 變 ou simplifié 变, signifiant changement. Bian Lian, l art des masques en Chine, Ce document provient de « %E5%8F%98… …   Wikipédia en Français

 • — I 變 biàn (1) (形声。 从攴(pū), 孌(luán)声。 本义: 变化, 改变) (2) 同本义 [transform; change] 变, 更也。 《说文》 变, 易也。 《小尔雅》 变者, 非常也。 《白虎通》 一阖一辟谓之变。 《易·系辞》 病变而药不变。 《吕氏春秋·察今》 …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: bian4 解释: 1. 更改。 如: “千变万化”、 “一成不变”。 史记·卷一二九·货殖传: “乘扁舟浮于江湖, 变名易姓。 ” 2. 移动。 礼记·檀弓上: “夫子之病革矣, 不可以变。 ”文选·陆机·文赋: “或虎变而兽扰, 或龙见而鸟澜。 ”  1. 突发的动乱。 史记·卷九十二·淮阴侯传: “善遇之, 使自为守。 不然, 变生。 ”宋史·卷四二一·李庭芝传: “庭芝闻变, 赴莲池, 水浅不得死。 ” 2. 灾异。 礼记·曾子问: “丘止柩就道右, 止哭以听变。… …   Taiwan national language dictionary

 • — (變, 变) biàn ㄅ〡ㄢˋ 〔《廣韻》彼眷切, 去線, 幫。 〕 1.和原來不同;變化;改變。 《書‧畢命》: “既歷三紀, 世變風移。” 孔 傳: “言 殷 民遷 周 已經三紀, 世代民易, 頑者漸化。” 《楚辭‧離騷》: “雖體解吾猶未變兮, 豈余心之可懲?” 明 郎瑛 《七修類稿‧國事七‧霸州賊》: “獨 趙鐩 變僧, 逃至 江夏 , 生擒。” 巴金 《朋友》: “對於我, 要是沒有朋友, 我現在會變成怎樣可憐的東西, 我自己也不知道。” 2.變通。 漢 桓寬… …   Big Chineese Encyclopedy

 • — (變) biàn (1) ㄅㄧㄢˋ (2) 性质状态或情形和以前不同, 更改: ~调。 ~动。 ~法。 ~为。 ~革。 ~更。 ~通(把原定的办法略加改动以适应事实的需要)。 ~本加厉。 ~幻无常。 (3) 郑码: SKXS, U: 53D8, GBK: B1E4 (4) 笔画数: 8, 部首: 又, 笔顺编号: 41223454 …   International standard chinese characters dictionary

 • 变幻莫测 — (变幻莫测, 變幻莫測) biàn huàn mò cè 【典故】 变幻: 变化不可测度。 变化很多, 不能预料。 【出处】 唐·韩愈《殿中少监马君墓志》: “当是时, 见王于北亭, 犹高山深林巨谷龙虎, 变化不测, 杰魁人也。” 吾“红水阵”内夺壬癸之精, 藏天乙之妙, ~。 (明·许仲琳《封神演义》第四十四回) …   Chinese idioms dictionary

 • 变生不测 — (变生不测, 變生不測) biàn shēng bù cè 【典故】 变: 有重大影响的突然变化; 不测: 意外。 变故发生于突然之间。 【出处】 清·曹雪芹《红楼梦》第四十四回: “变生不测凤姐泼醋, 喜出望外平儿理妆。” …   Chinese idioms dictionary

 • 变化多端 — (变化多端, 變化多端) biàn huà duō duān 【典故】 形容变化极多。 也指变化很大。 【出处】 明·冯梦龙《古今小说·陈从善梅岭失浑家》: “这齐天大圣神通广大, 变化多端。” 旧朋友是~, 几乎是不剩一个了。 (《鲁迅书信集·致曹靖华》) …   Chinese idioms dictionary

 • 变色易容 — (变色易容, 變色易容) biàn sè yì róng 【典故】 变、易: 改变。 色、容: 脸色、表情。 形容惊惶失措的神情。 【出处】 《战国策·秦策·范睢说秦王》: “是日见范睢, 见者无不变色易容。” …   Chinese idioms dictionary

 • 变危为安 — (变危为安, 變危為安) biàn wēi wéi ān 【典故】 变危急为平安。 【出处】 宋·司马光《论周琰事乞不坐冯浩状》: “陛下当此之时变危为安, 变乱为治, 易于返掌。” …   Chinese idioms dictionary

 • 变本加厉 — (变本加厉, 變本加厲) biàn běn jiā lì 【典故】 厉: 猛烈。 指比原来更加发展。 现指情况变得比本来更加严重。 【出处】 南朝梁·萧统《文选·序》: “盖踵其事而增华, 变其本而加厉, 物既有之, 文亦宜然。” 断句取义是在一句两句里拉出一个两个字来发挥, 比起断章取义, 真是~了。 (朱自清《经典常谈·诗经第四》) …   Chinese idioms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.